22.1.21

Từ Điển Pháp Việt , Việt Pháp v3.0.0 [AD-Free]

Từ Điển Pháp Việt , Việt Pháp v3.0.0 [AD-Free]

Từ Điển Pháp Việt , Việt Pháp v3.0.0 [AD-Free]
Yêu cầu: 4.1+
Tổng quan: Từ điển Pháp-Việt và Việt-Phápt, có hơn 47.000 từ tiếng Pháp và hơn 40.000 từ tiếng việt sử dụng hoàn toàn offline
- Cho phép xem lại lịch sử tra cứu

- Tìm kiếm và bộ lọc từ hay cụm từ với các từ khóa trong từ điển
- Tìm kiếm bằng giọng nói
- Thêm những từ yêu thích của bạn

Ứng dụng này không có quảng cáo

  • Mật khẩu ứng dụng (Nếu có) mặc định là : gocmod.com


Ảnh chụp màn hình:

0 Bình luận: