Trình nhấp tự động - Auto Clicker v2.1


Yêu cầu: 7.0+
Tổng quan: Khai thác nhấp chuột tự động tốt nhất 2019
Không có gốc có thể được sử dụng trên bất kỳ ứng dụng nào
Bạn có thể đặt bất kỳ vị trí nào để nhấp hoặc vuốt bất cứ lúc nào.
⚫Có thể đặt chế độ vòng lặp
- Vòng lặp thời gian
- Lặp lại cho đến khi nhấn nút dừng
- Vòng lặp cho thời gian lên
⚫Lưu và tải cài đặt
- Dễ dàng bắt đầu
⚫Có thể đặt chống phát hiện
- Có thể tránh nhấp vào cùng tọa độ, dịch chuyển ngẫu nhiên khoảng cách nhỏ, tránh phát hiện công ty trò chơi
Yêu cầu dịch vụ Trợ năng để làm việc

Nếu bạn sử dụng nó, bạn sẽ thích nó!
☠️Tải về miễn phí ☠️
Google Drive (Tốc độ cao) ☠️

Post a Comment

0 Comments