NetShare - no-root-tethering :: WiFi Hotspot v1.56 [Pro]


Tạo WiFi Hotspot để chia sẻ dữ liệu di động hoặc mở rộng kết nối WiFi hiện tại của bạn cũng giống như một Repeater WiFi. Không có kế hoạch Tethering HOẶC phí Tether yêu cầu.
Hỗ trợ android 6 trở lên Làm việc trong android 6 trở lên, trong đó tính năng hotspot / tethering bị chặn.
Bypass tethering / hotspot khối tethering của bạn là hoàn toàn ẩn & không thể phát hiện.
WiFi Repeater = WiFi Để WiFi Tether Tạo di động WiFi Hotspot khi kết nối với mạng WiFi để chia sẻ kết nối Wi-Fi từ thiết bị của bạn với các thiết bị khác như WiFi Repeater.
Nhanh WiFi Tethering Sử dụng Wi-Fi Tether có tốc độ nhanh hơn Bluetooth, và các thư viện C để làm cho WiFi Tether nhanh hơn bao giờ hết.
WiFi Extender Kéo dài tín hiệu WiFi yếu Sử dụng điện thoại như một Extender WiFi.
☠️Tải về miễn phí ☠️
Google Drive (Tốc độ cao) ☠️

Post a Comment

0 Comments