19.2.19


Tải lên Dropbox bằng Dropbox Request:

Không cần dùng dịch vụ, Dropbox có một tính năng được gọi là File requests. Thông qua tính năng này, bạn có thể cho phép bất kỳ ai tải file lên trong một thư mục cụ thể của tài khoản Dropbox của bạn. Bạn có thể yêu cầu file từ mọi người qua email hoặc chia sẻ liên kết đến trang Dropbox. Từ đó, họ chỉ cần tải tệp lên để chia sẻ với bạn. Sau đó, bạn có thể xem các tập tin được chia sẻ này trong thư mục Dropbox được chỉ định.Bạn truy cập vào https://www.dropbox.com/requests > bấm Create a file requests. Trong pop-up hiện ra, bạn đặt tên cho yêu cầu (What are you requesting) và thư mục lưu file (nên để mặc định là File requests) > Next.

Khi giao diện Send file request hiện ra, bạn sao chép lại URL mà Dropbox cung cấp hay nhập địa chỉ email và lời nhắn bên dưới để gửi đi qua email > Send.Người chia sẻ khi truy cập vào trang, họ không cần tài khoản Dropbox để upload. Có 2 tùy chọn để upload: Tải lên từ máy tính (Choose from computer), tải dữ liệu từ tài khoản Dropbox (Choose from Dropbox).

Chọn file xong, bấm Upload để tải lên. File chia sẻ sẽ lưu trong thư mục File requests > tên thư mục yêu cầu. Bạn có thể tạo nhiều trang upload yêu cầu, quay trở lại https://www.dropbox.com/requests > bấm Request files.Lưu ý: Dung lượng file tải lên tối đa phụ thuộc vào từng dịch vụ thực hiện. Chẳng hạn Google Drive là không giới hạn nhưng tối đa là 15 GB, Dropbox là 2G theo dung lượng lưu trữ miễn phí.

Danh Huy

0 Bình luận: